Informace o zpracování osobních údajů

Při zpracování osobních údajů se řídíme právními předpisy, zejména zákonem o ochraně osobních údajů. Zpracování osobních údajů probíhá vždy pouze v rozsahu daném konkrétní službou nebo účelem zpracování.


Základní zásady ochrany osobních údajů:
- Škola se zavazuje dodržovat povinnosti v oblasti ochrany osobních údajů tak, aby byla chráněna práva všech subjektů, jejichž osobní údaje škola zpracovává, a to v nejvyšší možné míře.
- Získávání a zpracování osobních údajů je vždy řešení v rámci zásad zákonnosti, transparentnosti a korektnosti.
- Škola provádí procesní a organizační opatření taky aby byla zajištěna ochrana při zpracování osobních údajů, jejich integrita, dostupnost, důvěrnost a odolnost.
- K osobním údajům mají přístup pouze oprávněné osoby, jiným subjektům jsou údaje předávány pouze z důvodu plnění zákonného účelu nebo se souhlasem subjektů údajů.
- Osobni údaje jsou zpracovávány pouze v nutném rozsahu a po nezbytně nutnou dobu.
- Porušení ochrany osobních údajů jsou vždy evidována, vyšetřena a v případě dopadu na práva subjektů údajů ohlášena na dozorový úřad.
 

Přehled zpracovávaných typu údajů a jejich zdroje:
Škola shromažďuje osobní údaje sloužící k jednoznačné identifikaci subjektů údajů (fyzických osob), kontaktní údaje umožňující komunikaci a další údaje vztahující se k předmětu vykonávaných agend a související s poskytovanými službami a činnostmi školy. Osobní údaje jsou získávány přímo od fyzických osob.
 

Účely zpracovávání
Hlavním účelem zpracování osobních údajů je plnění agend vyplývajících z povinností školy a poskytování služeb občanům (například informování o událostech ve škole). Na akcích pořádaných školou jsou obvykle pořizovány fotografie a videozáznamy pro účely tiskového zpravodajství a veřejného publikování na informačních kanálech školy. Veřejná vystoupení mohou být dokumentována.
 

Doba, po níž jsou osobní údaje zpracovávány
Dobra zpracování osobních údajů se řídí zákonnými požadavky, smluvními ujednání i nebo dobou, na kterou byl subjektem údajů udělen souhlas se zpracováním osobních údajů.
 

Předávání osobních údajů jiným osobám
Škola předává osobní údaje zpracovatelům osobních údajů na základě smlouvy s příslušnými ustanoveními o zpracování osobních údajů. Dále mohou být osobní údaje předány subjektům veřejné moci a státním orgánům, pokud je uloženo nebo umožněno právním předpisem.